Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tổng hợp một số bài báo cáo nghiên cứu khoa học của IVAC đăng trên các tạp chí từ 2003 đến nay.
1. Năm 2003
2. Năm 2004
3. Năm 2005
4. Năm 2006
5. Năm 2007
6. Năm 2009
7. Năm 2011
8. Năm 2012
9. Năm 2013

    Phần 1
    Phần 2