Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Một Số Công Trình Nghiên Cứu Liên Quan Đến Vacxin Dpt
(1978-2001)

Năm 1978

Tinh chế cô đặc giải độc tố Bach hầu bằng muối và axit.
Nguyễn Văn Quỳnh và cộng sự
Công trình nghiên cứu Vacxin - Huyết thanh tập 1, trang 40

 Năm 1983:

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết độc tố ở vi khuẩn Bạch hầu
Đặng Thanh Hà
Luận văn tốt nghiệp Đại học Đà Lạt 1983

Năm 1989

Ứng dụng phương pháp Hà Lan có cải tiến để trộn vacxin DPT và nghiên cứu tính an toàn trong sản xuất vacxin Ho gà.
Nguyễn Thị Kê
Công trình Viện Vệ sinh Dịch tễ và Hội Vệ sinh Phòng dịch Hà Nội: trang 310-314

 Xác định công hiệu thành phần Ho gà trong vacxin DPT tính theo đơn vị quốc tế và thuyết minh tiêu chuẩn VN về vacxin Ho gà.
Doãn Thị Tâm
Công trình Viện Vệ sinh Dịch tễ và Hội Vệ sinh Phòng dịch Hà Nội: trang 150 và 483

 Năm 1990:

Sản xuất vacxin hỗn hợp tinh chế DPT tại Viện Vacxin.
Nguyễn Thị Kê và cộng sự
Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước bảo vệ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội.

 Năm 1991:

Góp phần tìm hiểu các yếu tố liên quan đến độc tính và công hiệu của vacxin Ho gà sản xuất bằng nồi lên men.
Lê Văn Hiệp
Luận văn Tiến sỹ Y dược học - Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội

 Năm 1992:

Khảo sát vi khuẩn Ho gà trong nồi lên men 75 lit
Hồ Xuân Ngọc
Luận văn Cử nhân Sinh học - Đại học Tổng hợp Đà Lạt

 Năm 1994:

So sánh 2 phương pháp tách xác vi khuẩn Bạch hầu nuôi cấy trên nồi lên men bằng Metafilter và ly tâm.
Phan Thị Tuyết
Tạp chí Vệ sinh phòng dịch tập IV số 2 (15), trang 46-48

 Năm 1995:

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kháng nguyên bạch hầu sản xuất trong nồi lên men.
Phan Thị Tuyết
Luận văn Tiến sỹ Sinh học - Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội

Xác định mức thông khí tối ưu cấy vi khuẩn Ho gà và Bạch hầu trong hệ thống nồi lên men.
Lê Văn Hiệp
Tạp chí Vệ sinh phòng dịch Hà Nội, tập V (5), trang 746-749

 Năm 1996:

Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn của vacxin DPT, Dại và SAT của Việt Nam.
Hồ Thị Ánh
Luận văn Tiến sỹ Sinh học - Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội 

Đáp ứng miễn dịch ở trẻ em với kháng nguyên T-D của DTP, tương quan giữa đáp ứng kháng thể ở người và công hiệu trên động vật thử nghiệm.
Huỳnh Ánh Hồng
Luận văn Tiến sỹ Y Dược học - Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội 

Validation of the combinet foxin-binding inhibition test for determination of neutralizing antibodies against Tetanus anh Diphtheria toxins in a vaccine field study in Vietnam.
Huynh Anh Hong
Bulletin of WHO  74(3) – Page 275-282

 Năm 1997:

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất vacxin Ho gà ở quy mô bán công nghiệp
Nguyễn Đình Bồng
Luận văn Tiến sỹ Sinh học - Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội

 Theo dõi sinh trưởng và phát triển của vacxin Ho gà trong nồi lên men 300 lít.
Nguyễn Duy Tư
Luận văn Cử nhân Sinh học - Đại học Đà Lạt.

 Hồ sơ đăng ký Vacxib DPT
Viện Vacxin
Nha Trang – Tháng 6 năm 1997

 Năm 1998:

So sánh phương pháp định lượng kháng nguyên kép bằng kỹ thuật Elisa và phương pháp chuẩn độ trên tế bào Vero trong việc đánh giá nồng độ kháng thể Bạch cầu.
Nguyễn Đức Thịnh và cộng sự
Tạp chí Y học dự phòng Hà Nội, tập VIII, số 5(39), trang 131-135

Năm 1999:

Nghiên cứu một số kỹ thuật in Vitro định lượng kháng thể kháng độc tố Bạch hầu.
Trần Ngọc Nhơn.
Luận văn Cử nhân Sinh học - Đại học Đà Lạt.

 Năm 2001:

Khảo sát quá trình tách lọc canh khuẩn Bạch hầu bằng hệ thống lọc chéo CFF.
Chế Thị Thanh
Hoàn thiện quy trình sản xuất Kháng huyết thanh Ho gà đơn giá đặc hiệu tại Viện Vacxin.
Phan Bổn và cộng sự
Tạp chí Y học dự phòng hà Nội, Tập XI, số 4, trang 58-61