Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 17/04/2024)
Thông báo số 180/TB-VXSPYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
Sản phẩm