Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tổng hợp một số bài báo cáo nghiên cứu khoa học của IVAC đăng trên các tạp chí từ 2003 đến nay.
1. Năm 2003
2. Năm 2004
3. Năm 2005
4. Năm 2006
5. Năm 2007
6. Năm 2009
7. Năm 2011
8. Năm 2012
9. Năm 2013

    Phần 1
    Phần 2