Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Kết quả đấu thầu gói "Phần mềm quản lý kho vật tư"
 Chi tiết xem tại Quyết định số 66/QĐ-VXSPYT ngày 05/3/2024 TẠI ĐÂY