Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tổ chức bộ máy
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

     Ngày 11/9/2006, Bộ Y tế ra Quyết định số 3390/QĐ-BYT, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thực hiện theo Nghị định 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ với chức năng nhiệm vụ:
1. CHỨC NĂNG:
Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, hoạt động tư vấn và dịch vụ, hợp tác liên doanh về Vắc xin và sinh phẩm y tế, đào tạo cán bộ.
2. NHIỆM VỤ:
  2.1 Nghiên cứu khoa học và công nghệ:
      2.1.1 Nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào việc sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế;
      2.1.2 Thử nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, liên doanh đầu tư phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế mới với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngước;
      2.1.3 Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
      2.1.4 Tham gia xây dựng, hướng dẫn về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.
  2.2 Sản xuất, kinh doanh, tư vấn và hoạt động dịch vụ:
      2.2.1 Sản xuất các loại vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu;
      2.2.2 Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp thành phẩm và bán thành phẩm các loại vắc xin và sinh phẩm y tế;
      2.2.3 Thực hiện các hoạt động về tư vấn và dịch vụ (kể cả tiêm chích) liên quan đến vắc xin, sinh phẩm y tế trong phạm vi chuyên môn được phép.
  2.3 Đào tạo:
      2.3.1 Đào tạo sau đại học: Tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ (liên kết với các trường đại học) cho các chuyên ngành dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học, công nghệ sinh học và các chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật;
      2.3.2 Tham gia đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngành dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học, công nghệ sinh học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp;
      2.3.3 Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với các bộ chuyên môn kỹ thuật;
      2.3.4 Biên soạn tài liệu cho công tác đào tạo, sách tham khảo, Tạp chí Y học dự phòng và phổ biến các kiến thức chuyên ngành.
   2.4 Hợp tác quốc tế:
      2.4.1 Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nước, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, cá nhân trong khu vực và trên thế giới trong việc đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực vắc xin và sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành;
     2.4.2 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về vắc xin và sinh phẩm y tế, chủ động khai thác nguồn viện trợ quốc tế, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, xây dựng cơ bản và cung cấp trang thiết bị theo quy định của pháp luật;
     2.4.3 Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành, trao đổi thông tin khoa học chuyên ngành trong khuôn khổ quy định của pháp luật;
    2.4.4 Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo đúng các quy định và quy chế về hợp tác quốc tế của pháp luật. Viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự do Viện cử hoặc cho phép ra nước ngoài đồng thời chịu trách nhiệm quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.
   2.5 Quản lý đơn vị:
     2.5.1 Chỉ đạo và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Viện được thành lập theo quy định của Nhà nước;
     2.5.2 Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Viện dựa theo quy định của pháp luật;
     2.5.3 Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của Viện theo quy định của nhà nước;
     2.5.4 Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật;
     2.5.5 Tổ chức thành lập doanh nghiệp Nhà nước thuộc Viện khi có nhu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh các vắc xin và sinh phẩm y tế, dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của Nhà nước;
     2.5.6 Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng trong phạm vi chuyên môn được cho phép, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức trong đơn vị;
     2.5.7 Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.
3. QUYỀN HẠN:
     Viện được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Bộ Y Tế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y Tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 
 
  BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ