Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

Liên hệ

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Địa Chỉ:        Số 9 Pasteur – Nha Trang.
Điện Thoại: (84) 58 3 822 408 - (84) 58 3 818 898 
Fax:              (84) 58 3 823 815
Email:           ivac@ivac.com.vn