Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Ban Lãnh đạo
      BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
              

Viện Trưởng
TS. BS. Dương Hữu Thái

   
   

           Phó Viện Trưởng
           Ths. Nguyễn Xuân Nghĩa
    
 

               

                                                 
 TS. BS. DUƠNG HỮU THÁI
- Viện truởng
- Nghiên cứu viên chính                         
- Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa
- Năm 2005, tốt nghiệp Thạc sĩ Y học chuyên ngành Vi sinh Y học
- Năm 2017, tốt nghiệp Tiến sĩ Y học
- Năm 1996 đến nay  làm việc tại IVAC. 
                               
      













Ths. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

- Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế
- Kế toán viên
- Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 
  chuyên ngành kinh tế
- Năm 2009, tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế
- Năm 1985 đến nay, làm việc tại IVAC.