Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
tuyen_dung
(00:00 02/25/2020)
Thông báo số 203/TB-VXSPYT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
(00:00 11/15/2019)
Thông báo tuyển dụng số 373/TB-VXSPYT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 10/04/2019)
Thông báo số 341/TB-VXSPYT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 07/02/2019)
Thông báo số 197/TB-VXSPYT ngày 02/7/2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 03/28/2019)
Thông báo tuyển dụng số 151/TB-VXSPYT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Viện Trưởng Viện Vắc Xin và Sinh Phẩm Y tế.
(00:00 02/21/2019)
Thông báo số 38/TB-VXSPYT ngày 21/02/2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế
(00:00 10/26/2018)
Thông báo số 268/TB-VXPYT ngày 26/10/2018