Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tư Liệu Nghiên Cứu Kháng Huyết Thanh

 

Sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán lỵ trực khuẩn
Phan Bổn
Viện Vacxin Nha Trang – Đà Lạt
TÓM TẮT
Kháng huyết thanh chẩn đoán lỵ trực khuẩn được sản xuất đạt các tiêu chuẩn vật lý, vô trùng, đặc hiệu, độ nhạy, tính ổn định và có thể chẩn đoán phân biệt các phân nhóm Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii và Shigella sonnei.
 Tính ổn định của kháng huyết thanh ho gà đơn giá đặc hiệu sản xuất tại Viện Vacxin cơ sở II Đà Lạt
Nguyễn Thị Hòa, Phan Bổn và Đào Xuân Vinh
Viện Vacxin Nha Trang – Đà Lạt
TÓM TẮT
Ba loạt kháng huyết thanh ho gà đơn giá đặc hiệu sản xuất tại Viện Vacxin sau 2 năm bảo quản ở nhiệt độ 4°C và sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ phòng (24°C – 26°C) đã được kiểm tra cho thấy, chế phẩm không thay đổi chất lượng về cả tính đặc hiệu lẫn độ nhạy.
 Xây dựng quy trình sản xuất kháng nguyên F1 gắn  hồng cầu cừu đông khô để chẩn đoán dịch hạch tại Việt Nam.
Phan Bổn
Viện quốc gia sản xuất Vacxin và các Chế phẩm sinh học, Nha Trang – Đà Lạt
TÓM TẮT :
Môi trường Hottinger có bổ sung sulfit natri 0,05%; CaCl20,1% và máu li giải hồng cầu kết hợp với thời gian nuôi cấy 72 giờ ở nhiệt độ 37°C thu được sinh khối có lượng kháng nguyên F1 cao. Kết tủa phân đoạn kháng nguyên F1 với (NH4)2SO4bão hòa nồng độ 20%; 32% và 40% chế phẩm đạt độ tinh khiết.
Kháng nguyên F1 gắn hồng cầu cừu theo các điều kiện thích hợp được đông khô với tá chất BSA0, 1% phối hợp saccharoza 7,5% có khả năng phát hiện kháng thể kháng F1 trong huyết thanh máu chuột và người trên thực địa tương đương chế phẩm mẫu (p>0,05) của Viện Alma-Ata (Cazacxtan).
 So sánh hoạt tính của kháng nguyên F1 gắn hồng cầu cừu được xử lý với các hóa chất khác nhau.
Phan Bổn
Viện Quốc gia sản xuất Vacxin và các Chế phẩm sinh học, Nha Trang – Đà Lạt.
TÓM TẮT :
Hồng cầu cừu được xử lý với formaldehyt phối hợp với acid tannic hoặc glutaraldehyt phối hợp với acid tannic hay chỉ được xử lý với acid tannic đều có khả năng gắn kháng nguyên F1. Trung bình hiệu giá kháng thể tương đương: 1/158.562, nhưng hồng cầu cừu được xử lý phối hợp với 2 hóa chất có thời gian bảo quản đến 90 ngày không giảm chất lượng so với hồng cầu cừu được xử lý với acid tannic chỉ sau 30 ngày đã thay đổi khả năng gắn hoạt tính thấp 1/7.943.
 Sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán tả đa giá và đơn giá
Hoàng Công Long, Phạm Thị Thanh
Viện quốc gia sản xuất Vacxin và các Chế phẩm sinh học, Nha Trang – Đà Lạt
TÓM TẮT :
Kháng huyết thanh chẩn đoán tả đa giá và đơn giá được sản xuất từ huyết thanh thỏ có hiệu giá đạt yêu cầu và tính đặc hiệu cao, có thể dùng để chẩn đoán bệnh tả phục vụ trong công tác dịch tễ tại các bệnh viện và các trung tâm y tế dự phòng.