Thứ ba, ngày 02 tháng 03 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định số 28/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ngày 04 tháng 02 năm 2012 v/v gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất “ và “Thực hành tốt bảo quản thuốc“