Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông tư số 04/2008/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn ghi nhãn thuốc