Thứ hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông tư số 08/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam
Nội dung thông tưBiểu mẫu đi kèm Thông tư số 08/2014/TT-BYT