Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn, Tin học kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Quyết định số 11/QĐ-HĐTTVC ngày 17/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Vui lòng xem nội dung quyết định và Danh sách thí sinh đượcc miễn thi môn Anh văn, Tin học kèm theo quyết định TẠI ĐÂY
Các bài viết khác