Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 14/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 13/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 10/18/2018)
Quyết định số 11/QĐ-HĐTTVC ngày 17/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 10/17/2018)
Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018