Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH số 255/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Tệp đính kèm: QĐ 255/2006/QĐ-TTg

Đường dẫn Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 9 tháng 11 năm 2006 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?_piref135_16002_135_15999_15999.strutsAction=ViewDetailAction.do&_piref135_16002_135_15999_15999.docid=634&_piref135_16002_135_15999_15999.substract=
Các bài viết khác