Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông tư 31/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/7/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Chi tiết vui lòng click vào đường link bên dưới
uploads/file/van%20ban%20luat/TT%2031_2017_TT-BYT.pdf
Các bài viết khác