Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định và Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
 Vui lòng xem Quyết định số 388/QĐ-VXSPYT ngày 08/7/2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế TẠI ĐÂY.
 Vui lòng xem Thông báo số 389/TB-VXSPYT ngày 08/7/2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế TẠI ĐÂY.
Các bài viết khác