Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION VÀO QUY TRÌNH TINH CHẾ ĐỂ TĂNG ĐỘ SẠCH CỦA HUYẾT THANH KHÁNG DẠI
Huyết thanh kháng dại được chỉ định cho các trường hợp bị động vật nghi dại cắn ở mức độ III hoặc các trường hợp phơi nhiễm với vi rút dại. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá độ sạch của sản phẩm huyết thanh kháng dại tinh chế (SAR) của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sau khi được tinh sạch bằng sắc ký trao đổi anion sử dụng gel Fractogel EMD-DEAE
     Tóm tắt: Huyết thanh kháng dại được chỉ định cho các trường hợp bị động vật nghi dại cắn ở mức độ III hoặc các trường hợp phơi nhiễm với vi rút dại. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá độ sạch của sản phẩm huyết thanh kháng dại tinh chế (SAR) của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sau khi được tinh sạch bằng sắc ký trao đổi anion sử dụng gel Fractogel EMD-DEAE. Thực hiện trên 6 lô huyết thanh kháng dại được tinh chế theo quy trình hiện tại đến giai đoạn thẩm tích tiếp tục được sắc ký trao đổi anion trên gel Fractogel EMD-DEAE. Sản phẩm trước và sau sắc ký được đánh giá độ tinh sạch bằng SDS-PAGE và SE-HPLC. Hàm lượng protein, hiệu giá kháng thể, hàm lượng endotoxin của SAR trước và sau sắc ký để xác định độ sạch của sản phẩm và hiệu suất của quy trình sắc ký. Sản phẩm sau sắc ký chỉ có sự hiện diện protein có trọng lượng phân tử (TLPT) từ 100-135 KD tương đương với TLPT của mảnh kháng thể F(ab’)2 và tỷ lệ protein mục tiêu (F(ab’)2) chiếm từ 97% - 99%. Quy trình sắc ký đã loại bỏ được trên 45% lượng protein tạp và đạt hiệu suất trên 78%. Như vậy sử dụng gel Fractogel EDM-DEAE trong quy trình sắc ký trao đổi anion tinh chế huyết thanh SAR đã tạo ra sản phẩm huyết thanh có độ tinh sạch cao hơn so với hiện hành.
     Vui lòng xem bài viết TẠI ĐÂY
      

Các bài viết khác