Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KÈM THEO SỐ BÁO DANH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kèm theo số báo danh kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
 Vui lòng xem danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kèm theo số báo danh kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế TẠI ĐÂY.
Các bài viết khác