Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
NỘI QUY VÀ QUY CHẾ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024
Nội quy và quy chế kỳ xét tuyển viên chức của viện vắc xin và sinh phẩm y tế năm 2024
 1. Quyết định số 298/QĐ-HĐTDVC ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc ban hành Quy chế kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
     Vui lòng xem Quyết định 298/QĐ-HĐTDVC và Quy chế kỳ xét tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY.

2. Quyết định số 308/QĐ-HĐTDVC ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
    Vui lòng xem Quyết định số 308/QĐ-HĐTDVC và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY.
 
 
Các bài viết khác