Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024
Thông báo triệu tập và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của viện vắc xin và sinh phẩm y tế năm 2024
 1. Quyết định số 310/QĐ-HĐTDVC ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin  và Sinh phẩm Y tế về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
     Vui lòng xem Quyết định 310/QĐ-HĐTDVC và Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY.

2. Quyết định số 311/QĐ-HĐTDVC ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc phê duyệt danh sách thí sinh miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
    Vui lòng xem Quyết định 311/QĐ-HĐTDVC và Danh sách thí sinh miễn thi Tiếng Anh kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY.

3. Thông báo số 1, số 312/TB-HĐTDVC ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và các nội dung liên quan đến tổ chức kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024
    Vui lòng xem Thông báo số 1 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và các nội dung liên quan đến tổ chức kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY.
 
Các bài viết khác