Chủ nhật, ngày 03 tháng 07 năm 2022
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
KẾT QUẢ GIỮA KỲ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1 VẮC XIN COVIVAC PHÒNG COVID-19 DO IVAC VIỆT NAM SẢN XUẤT
 Kết quả được đăng trên tạp chí VACCINE ngày 14/05/2022, tại https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.04.078.
 Vui lòng xem bài viết TẠI ĐÂY