Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
CV số 12235 ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Cục Quản lý Dược về việc công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

Công văn số 12235:

Phụ lục 1: Hướng dẫn GMP-WHO, Nguyên tắc chung (TRS.986 năm 2014)

Phụ lục 2: Hướng dẫn GMP-WHO, Phụ lục đối với sản phẩm vô trùng (TRS.961 năm 2011)

Phụ lục 3: Hướng dẫn GMP-WHO, Phụ lục đối với chế phẩm sinh học (TRS.822 năm 1992)

Phụ lục 4: Hướng dẫn của WHO về thực hành tốt sản xuất thuốc chứa hoạt chất nguy hiểm (TRS.957 năm 2010)