Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông tư số 25/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 11 năm 2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm