Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tổ chức bộ máy
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

     Ngày 19/9/2022 , Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 2545/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thay thế Quyết định số 3390/QĐ-BYT ngày 11/9/2006 về việc ban hành Diều lệ tổ chức và hoạt động Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, với chức năng nhiệm vụ:
1. CHỨC NĂNG
       Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật công nghệ, sản xuất, kinh doanh, tư vấn và cung ứng dịch vụ về vắc xin, sinh phẩm y tế; chăn nuôi các loại động vật phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế. .
2. NHIỆM VỤ
2.1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ:
   a) Nghiên cứu, phát triển các loại vắc xin và sinh phẩm y tế.
   b) Nghiên cứu, phát triển các sinh phẩm chẩn đoán, phòng bệnh và điều trịbệnh.
   c) Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới, công nghệ mới để sản xuất và nâng cao chất lượng vắc xin và sinh phẩm y tế.
   d) Thử nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, liên doanh đầu tư phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
   e) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo quy định của pháp luật. 
   f) Tham gia xây dựng, hướng dẫn về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.
   g) Tổ chức thực hiện việc theo dõi chất lượng, an toàn, hiệu quả của các loại vắc xin và sinh phẩm y tế do Viện cung cấp trong thời gian vắc xin và sinh phẩm đó lưu hành trên thị trường; thực hiện việc thu hồi vắc xin, sinh phẩm theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế 
   a) Sản xuất các loại vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế phục vụ chương trình Tiêm chủng mở rộng, nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.
   b) Sản xuất các loại sinh phẩm chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và các loại sinh phẩm khác.
   c) Sản xuất nước pha tiêm, môi trường nuôi cấy vi sinh vật và các loại môi trường khác.
 
2.3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng và là cơ sở thực hành cho các đối tượng có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học thuộc chuyên ngành liên quan đến vắc xin, sinh phẩm y tế và các chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật.
    
2.4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ và y tế dự phòng
   a) Triển khai các đề tài, dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
   b) Nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, tế bào.
   c) Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng trong phạm vi chuyên môn được phép. Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến vắc xin và sinh phẩm y tế đáp ứng nhu cầu xã hội như: tiêm chủng, tư vấn sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế, kiểm nghiệm chất lượng vắc xin và sinh phẩm y tế, tư vấn về đảm bảo chất lượng trong sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, v.v. theo quy định của pháp luật.
   d) Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn sức khỏe thuộc lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.
   e) Thực hiện các dịch vụ liên quan đến hiệu chuẩn, thẩm định quy trình, thiết bị, nhà xưởng phục vụ trong ngành công nghiệp dược phẩm và sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.
 
2.5. Chăn nuôi, nhập khẩu và cung cấp các loại động vật phục vụ nghiên cứu, sản xuất và kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế. Trồng trọt và chế biến các loại thức ăn để chăn nuôi động vật phục vụ nghiên cứu, sản xuất và kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế.

2.6. Hợp tác quốc tế:
   a) Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nước, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, cá nhân trong khu vực và trên thế giới trong việc đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực vắc xin và sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành;
   b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về vắc xin và sinh phẩm y tế; chủ động khai thác nguồn viện trợ quốc tế, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, xây dựng cơ bản và cung cấp trang thiết bị theo quy định của pháp luật;
   c) Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành, trao đổi thông tin khoa học chuyên ngành trong khuôn khổ quy định của pháp luật;
   d) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và trực tiếp mời hoặc nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo đúng các quy định và quy chế về hợp tác quốc tế. Viện chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự do Viện cử hoặc cho phép ra nước ngoài và đồng thời chịu trách nhiệm quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.
   e) Được tham gia với tư cách là thành viên của các tổ chức khu vực, quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu vi sinh y học, dịch tễ học và sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật.
 
2.7. Quản lý đơn vị:
   a) Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật;
   b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị: viên chức, người lao động, tài chính, vật tư thiết bị, v.v. của Viện theo quy định của nhà nước;
   c) Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật;
   d) Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.
 
2.8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao và theo quy định của pháp luật. 
 
3. QUYỀN HẠN:
     Viện được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Bộ Y Tế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y Tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 
 
  BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ