Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Văn bản
(00:00 28/11/2013)
WHO TRS 771 part2
(14:00 27/11/2013)
Ngày 27/6/2013 Chính phủ có ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chínhban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị chi trả thu nhập, các Chi cục Thuế thực hiện một số nội dung sau: ...
(14:00 27/11/2013)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
(14:00 27/11/2013)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. ...
(14:00 27/11/2013)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
(14:00 27/11/2013)
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động,