Chủ nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định ban hành Quy chế quản lý nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật và đạo đức cơ sở của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế số 127/QĐ-VXSPYT ngày 22 tháng 9 năm 2014
Quyết định ban hành Quy chế quản lý nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật và đạo đức cơ sở của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế


Phụ lục và biểu mẫu