Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÁC CẤP ĐÃ VÀ ĐANG NGHIÊN CỨU, GIAI ĐOẠN 2015-2020
I. ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH KHÁNH HÒA
 
1.   “Đánh giá sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất”.
- Phê duyệt: 03/07/2018
- Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 09/2018 đến tháng 06/2020
- Kinh phí: 826.898.000 đồng, trong đó IVAC đối ứng 141.660.000 đồng
- Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Bé;
- Thư ký: TS. Viên Chinh Chiến;
- Đơn vị chủ trì: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Đơn vị phối hợp:  Sở Y tế Khánh Hòa và Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa;
- Cơ quan quản lý: Sở KH & CN Tỉnh Khánh Hòa
- Mục tiêu 1: Xác định sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế sản xuất trong thời gian 1-3 năm.
- Mục tiêu 2: Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học liên quan đến sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 (tuổi, giới, công việc, bệnh tật…)
- Tình trạng: Đã thu thập mẫu máu đợt 1 đúng tiến độ, kết quả thu nhận 362/361 mẫu máu (cập nhật đến tháng 1/2019).
 
II. ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ Y TẾ
 
1.   “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi để sản xuất vắc xin cúm A/H7N9”
- Phê duyệt: 13/05/2014
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 05/2014 đến tháng 05/2016
- Kinh phí: 2.203 triệu đồng;
- Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Bé;
- Thư ký: TS. Dương Hữu Thái 
- Đơn vị chủ trì: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Cơ quan quản lý: Bộ Y Tế
-  Mục tiêu 1: Xây dựng được quy trình sản xuất vắc xin cúm A/H7N9 theo công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi;
- Mục tiêu 2: Sản xuất được 3 lô vắc xin cúm A/H7N9 ở qui mô 5000 liều/lô đạt tiêu chuẩn chất lượng theo khuyến cáo của WHO
- Mục tiêu 3: Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin cúm A/H7N9.
- Tình trạng: Đã nghiệm thu năm 2016, đạt xuất sắc (QĐ số 7603/QĐ-BYT của Bộ trưởng  BYT, ngày 30/12/2016, công nhận kết quả xếp loại xuất sắc).
 
III. ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM QUỐC GIA VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO NGƯỜI
 
1.   “Hoàn thiện quy  trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở qui mô công nghiệp
- Là nhiệm vụ 1 thuộc Dự án KH&CN: “ Nghiên cứu phát triển sản phẩm vắc xin cúm mùa”,phê duyệt:  08/10/2014;
- Phê duyệt nhiệm vụ 1: 28/01/2015; 
- Mã số: SPQG.05a.05
- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ 01/2015- 01/2018)
- Kinh phí nhiệm vụ 1:  15.962 triệu đồng (trong đó đối ứng 8.432 triệu đ);
- Chủ nhiệm: TS. Dương Hữu Thái;
- Thư ký: ThS. Vũ Thị Thu Hương;
- Đơn vị chủ trì: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Cơ quan quản lý: Bộ Y Tế
- Mục tiêu 1: Hoàn thiện quy trình tạo chủng sản xuất vắc xin cúm mùa từ chủng gốc giống. sản xuất 50 ống mỗi chủng đạt TCCL dùng cho sản xuất;
- Mục tiêu 2: Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin cúm mùa đa giá trị (3 thành phần) , dạng mảnh bằng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi, số lượng 180.000 đến 280.000 liều đạt tiêu chuẩn khuyến cáo của TCYTTG.
- Tình trạng: đã nghiệm thu năm 2018, đạt xuất sắc (QĐ số 5854/QĐ-BYT ngày 28/09/2018 của Bộ trưởng BYT, công nhận kết quả đề tài xếp loại xuất sắc)
 
2.   “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở để phối trộn”
- Là nhiệm vụ 1 thuộc Dự án KH&CN:“Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắc xin DTP có thành phần ho gà vô bào”, phê duyệt ngày 08/10/2014, bao gồm 3 nhiệm vụ.
- Phê duyệt nhiệm vụ 1: 28/01/2015; 
- Mã số: SPQG.05a.04; 
- Thời gian thực hiện: 18 tháng (bắt đầu năm 2015), gia hạn lần 2 đến tháng 12 năm 2018;
- Kinh phí nhiệm vụ 1: 14.200 triệu đồng;
- Chủ nhiệm: TS. Lê Kim Hòa>TS. Lê Văn Bé > TS. Viên Chinh Chiến (hiện nay);
- Thư ký: ThS.Nguyễn Văn Được;
- Đơn vị chủ trì: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Cơ quan quản lý: Bộ Y Tế
- Mục tiêu1: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở ở quy mô phòng thí nghiệm (3.500 liều/loạt)
- Mục tiêu2: Xây dựng các phương pháp kiểm định bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở;
- Mục tiêu 3: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở;
- Mục tiêu 4: đánh giá tính an toàn toàn và đáp ứng miễn dịch trên động vật thí nghiệmcủa bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở;
- Mục tiêu 5: Đánh giá tính ổn định của bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt đạt tiêu chuẩn cơ sở.
- Tình trạng: Nghiệm thu cấp Nhà nước ngày 06/6/2019.
 
 3.   “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vắc xin phối hợp 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào, viêm gan B và Hib cộng hợp) hấp phụ, dạng dung dịch ở quy mô 40.000 liều/lô”
- Là nhiệm vụ 1 thuộc Dự án KH&CN: “Nghiên cứu sản xuất vắc xin phối hợp 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào, viêm gan B và Hib cộng hợp) hấp phụ, dạng dung dịch”, phê duyệt: 07/05/2018,  bao gồm 3 nhiệm vụ;
- Phê duyệt nhiệm vụ 1: 10/05/2018 (nhiệm vụ 2 và 3 phê duyệt sau khi hoàn thành các nhiện vụ trước);
- Mã số: SPQG.05a.09;
- Thời gian thực hiện: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (HĐ ký ngày 10/05/2018)
- Kinh phí nhiệm vụ 1: 14.130 triệu đồng
- Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Văn Bé;
- Thư ký: ThS.Vũ Thị Thu Hương;
- Đơn vị chủ trì: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Cơ quan quản lý: Bộ Y Tế
- Mục tiêu 1: Xây dựng quy trình sản xuất vắc xin phối hợp 5 trong 1 (DTwP - HepB -Hib) dạng dung dịch, hấp phụ tá chất;
- Mục tiêu 2: Xây dựng các phương pháp kiểm định vắc xin phối hợp 5 trong 1 (DTwP - HepB -Hib);
- Mục tiêu 3: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho kháng nguyên và tiêu chuẩn chất lượngcho vắc xin phối hợp 5 trong 1 (DTwP - HepB - Hib);
- Tình trạng: Thực hiện đúng tiến độ, đến giai đoạn kiểm định chất lượng lô vắc xin phối hợp 5 trong 1 dự tuyển. 
 
*/*