Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Văn bản
(14:00 11/27/2013)
BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; QUY CHẾ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
(00:00 11/27/2013)
TCVN ISO 9001-2008
(00:00 11/27/2013)
Đảm bảo chất lượng dược phẩm Thực hành tốt sản xuất thuốc và thanh tra
(00:00 11/27/2013)
Số 1570/2000/QĐ-BYT Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc
(00:00 11/27/2013)
Số 12/2007/QĐ-BYT Thực hành tốt phân phối thuốc
(14:00 11/26/2013)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
(13:00 03/25/2012)
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.