Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Công văn số 4005/CT-TNCN của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa ngày 06 tháng 9 năm 2013 v/v thực hiện Luật thuế TNCN sửa đổi bổ sung..
Ngày 27/6/2013 Chính phủ có ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị chi trả thu nhập, các Chi cục Thuế thực hiện một số nội dung sau:

Các bài viết khác