Thứ năm, ngày 22 tháng 08 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
 Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018 và Danh mục tài liệu tham khảo đính kèm theo quyết dịnh này TẢI VỀ TẠI ĐÂY