Thứ năm, ngày 22 tháng 08 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông báo Kế hoạch Tuyển dụng Viên chức năm 2018 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế
Thông báo số 239/TB-VXSPYT ngày 04/9/2018 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế vui lòng xem tại đây
uploads/file/TUYEN%20VIEN%20CHUC/TB%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20VI%C3%AAn%20Ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202018%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%20V%E1%BA%AFc%20xin%20v%C3%A0%20SPYT.pdf

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển (biểu mẫu số 1):  vui lòng tải về tại đây
uploads/file/TUYEN%20VIEN%20CHUC/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%201%20TT%2015%20don%20dang%20ky.doc

Mẫu Sơ yếu lý lịch (biểu mẫu số 2): vui lòng tải về tại đây
uploads/file/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG/Mau%20so%202%20SO%20YEU%20LI%20LICH.doc