Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 11/16/2018)
Quyết định số: 16/QĐ-HĐTTVC ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 14/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 13/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 10/18/2018)
Quyết định số 11/QĐ-HĐTTVC ngày 17/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018