Thứ bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định ban hành Nội quy kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Quyết định số: 14/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Xem Quyết dịnh và Nội quy ban hành kèm theo  TẠI ĐÂY