Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Danh sách thí sinh phân theo phòng thi các môn thi ngày 03/11/2018
Phòng 1:
1. Nghiên cứu sản xuất vắc xin BCG;
2. Nghiên cứu sản xuất vắc xin DPT;
3. Nghiên cứu sản xuất Huyết thanh;
4. Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm;
5. Đảm bảo chất lượng vắc xin, sinh phẩm y tế.
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 2:
1. Kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế;
2. Kỹ sư Kỹ thuật Thiết bị;
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 3:
1. Nghiên cứu phát triển sản phẩm;
2. Kế toán viên
3. Kỹ sư chế  biến thức ăn gia súc
4. Kiểm nghiệm viên cây trồng
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 4:
1. Chẩn đoán bệnh động vật
2. Chuyên viên Tổ chức Hành chính
3. Cán sự
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 5:
1. Chuyên viên Kế hoạch cung ứng
2. Kỹ thuật viên
3. Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 6:
Trợ lý nghiên cứu kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế
XEM TẠI ĐÂY

Phòng 7:
Trợ lý nghiên cứu kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế
XEM TẠI ĐÂY