Thứ năm, ngày 22 tháng 08 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
TẢI TÀI TIỆU THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2018
A. Kiến thức chung: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

B. Chuyên môn, nghiệp vụ
1. Vị trí việc làm Chuyên viên Tổ chức Hành chính: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
2. Vị trí việc làm Chuyên viên Kế hoạch cung ứng: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
3. Vị trí việc làm Kê toán viên: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
4. Vị trí việc làm Cán sự: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
5. Vị trí việc làm:
   - Nghiên cứu sản xuất vắc xin BCG;
   - Nghiên cứu sản xuất vắc xin DPT;
   - Nghiên cứu sản xuất Huyết thanh
   - Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm;
   - Kiếm định vắc xin, sinh phẩm y tế;
   - Nghiên cứu phát triển sản phẩm;
   - Đảm bảo chất lượng vắc xin, sinh phẩm y tế.
TẢI VỀ TẠI ĐÂY
     Tài liệu thực hành: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
6. Vị trí việc làm Kỹ sư Kỹ thuật thiết bị, Kỹ sư chế biến thức ăn gia súc: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
7. Vị trí việc làm Kỹ thuật viên: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
8. Vị trí việc làm Trợ lý nghiên cứu kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
     Tài liệu thực hành: TẢI VỀ TẠI ĐÂY 
9. Vị trí việc làm Chẩn đoán bệnh động vật: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
10. Vị trí việc làm Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
11. Vị trí việc làm Kiểm nghiệm viên cây trồng: TẢI VỀ TẠI ĐÂY