Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông cáo báo chí
Việt Nam chào đón 2 vắc xin được sản xuất trong nước để phòng cúm mùa và cúm đại dịch. Công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công của 2 vắc xin cúm, dự kiến được cấp phép lưu hành vào năm 2019 – một thành quả của sự hợp tác quốc tế.
Các bài viết khác