Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tuyển dụng
(00:00 10/26/2018)
Thông báo số 268/TB-VXPYT ngày 26/10/2018
(00:00 10/12/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và các nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018